يکشنبه 26 آذر 1396 - 28 ربيع الأول 1439
جستجو :
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه                            
      برگزاری کارگاه یکروزه How to prepare your presentation توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی
چهارشنبه 8 آذر 1396