شنبه 31 شهريور 1397 - 11 محرم 1440
جستجو :
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت
  • صفحه اصلی
  • صفحه دانشگاه
  • اتوماسیون اداری
  • پست الکترونیکی دانشگاه
  • سیستم پژوهان
 • منوی اصلی
  • صفحه اصلی
  • تاریخچه
  • برنامه استراتژیک مرکز
  • اعضاء مرکز
   • ریاست
   • معاون پژوهشی مرکز
   • اعضای موسس
   • اعضای شورای پژوهشی
   • کارشناسان
  • پروژه های تحقیقاتی
   • فلوچارت تصویب طرح های تحقیقاتی
   • فرم ها
   • طرح های تحقیقاتی در حال اجرا
   • طرح های تحقیقاتی اتمام یافته
  • انتشارات
   • مقالات
   • کتابچه ها
    • کتابچه های آموزشی
    • پمفلت های دارویی
    • کتابچه های آموزشی پرستاران انکولوژی
    • پمفلت های آموزشی بیمار
  • تجهیزات مرکز
   • آزمایشگاه هماتولوژی
   • بانک سلول های بنیادی
  • فعالیت های مرکز
   • پژوهشی
    • لیست مقالات چاپ شده
    • لیست طرح های تحقیقاتی
    • جلسات مرکز تحقیقاتی
   • آموزشی
    • کتابچه های آموزشی
    • برنامه فلوشیپ ها (شامل کلاس-ژورنال کلاب- برنامه پرستاری)
  • تماس با ما
 • منوی اصلی واکنشگرا
  • صفحه اصلی
  • اعضاء
  • پروژه ها
  • انتشارات
  • تجهیزات
  • فعالیت ها
 • منوی فهرست اصلی
  • صفحه دانشگاه
  • تاریخچه
  • برنامه استراتژیک مرکز
  • اتوماسیون اداری
  • پست الکترونیکی دانشگاه
  • سیستم پژوهان
  • تماس با ما