جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با مرکز تحقیقات هماتولوژی
صفحات/ برنامه استراتژیک مرکز                            
      برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی
دوشنبه 7 اسفند 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه (تاریخ جدید)                            
      برگزاری کارگاه یکروزه مرور سیستماتیک و متاآنالیز توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه( RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی
يکشنبه 10 دي 1396
صفحات/ رییس مرکز                            
     
يکشنبه 23 آبان 1395
صفحات/ تماس با ما                            
     
شنبه 24 مهر 1395
صفحات/ معرفی مرکز                            
     
شنبه 24 مهر 1395